Tingimused

Sissejuhatus

Meie veebilehte kasutades nõustute te järgnevate Tingimustega. Palun lugege neid enne meie teenuste kasutamist hoolikalt.

Meist

Turkey-evisa.com pakub järgnevat teenust: Me menetleme ja vaatame üle teie viisataotluse Türgi külastamiseks. Website.com on eraomanduses ja seda haldab eraettevõte ning see pole seotud ühegi valitsusasutuse osakonnaga, agentuuriga või bürooga. Saidi sirvimine ja küsimuste esitamine on tasuta.

Viisa taotlemine

Enne Türki mere- või õhuteed pidi sisenemist, peab teil olema kehtiv viisa. Viisat taotledes tuleb teil vastata mitmetele teie passi ja reisiplaanidega seotud küsimustele.

Küsime teilt kõik nõutud küsimused ja esitame teie eest teie viisataotluse. Enne teie taotluse menetlemist ja esitamist, vaatame me teie vastused üle ning suhtleme teiega e-posti teel, kui märkame potentsiaalseid probleeme või vajame lisateavet.

Me ei esita teie taotlust enne, kui oleme veendunud selles, et teie poolt antud teave sobib kinnitamiseks. Juhul, kui teie taotlus meie ülevaatust ei läbi, maksame teile kogu raha tagasi ja jätame teie taotluse esitamata.

Juhul, kui teie taotlus meie ülevaatust ei läbi, võite te esitada selle teise teenuse kaudu või otse Türgi valitsusele selle e-viisa veebilehel. Türgi e-viisa lõplik väljastamine või selle väljastamisest keeldumine sõltub ainuüksi Türgi valitsusest.

Palun pange tähele, et Türgi valitsuse e-viisa väljastamise protsess võib kesta kuni 72 tundi, kuigi juhtudel, kui viisa on edukalt väljastatud, teavitatakse taotlejaid sellest tavaliselt e-posti teel 24 tunni jooksul. Soovitame tungivalt viisat taotleda pigem varem kui hiljem, et ootamatud viivitused teile probleeme ei valmistaks.

Kui teie taotlus on tagasi lükatud

Juhul, kui Türgi valitsus teie e-viisa taotlust ei rahulda, sooritame me teie krediitkaardile täieliku tagasimakse ega võta teilt oma teenuste eest tasu. Me ei saa mõjutada Türgi valitsuse otsuseid e-viisade taotluste rahuldamise või mitterahuldamise osas.

Kui teie taotlus on tagasi lükatud, soovitame me teil pöörduda Türgi saatkonna või konsulaadi poole ja sealt otse viisat taotleda.

Palun pange tähele, et pärast viisataotluse rahuldamist võib Türgi valitsus teatud olukordades oma otsuse tühistada ja muuta viisa staatuseks „Pole lubatud“. Ilmselt pole vaja öelda, et ka seda otsust ei saa me kuidagi mõjutada. Sel põhjusel soovitame teil enne lennupiletite broneerimist või lennule registreerimist kontrollida oma e-viisa autorisatsiooni staatust.

Reisi nõuded ja isikuandmed

Teie olete vastutav oma Türgi reisiga seotud nõuete täitmise eest. Kui te esitate oma reisidokumentides, nagu näiteks oma viisas ja passis, valeteavet, ei lubata teid selle tagajärjel Türki suunduva laeva või õhusõiduki pardale – selle eest ei vastuta meie.

Meie teenuste eest tasumine

Me aktsepteerime meie viisa üle vaatamise teenuse ja menetlusteenuste eest maksevahendina vaid USA dollareid ($).

Kui teie krediitkaart kasutab erinevat valuutat, konverteerib kaardi väljastanud pank või ettevõte summa, mille me teie kaardilt tasuna maha arvestame, USA dollariteks. Kaardilt maha arvatav summa sõltub tehingu hetkel kehtivast valuutakursist ning välismakse tasudest või muudest tasudest, mida teie krediitkaardi väljastanud ettevõte võib maksele kohaldada. Makse tasude üle ning selle üle, kas ja kuidas need on ära toodud teie krediitkaardi väljavõttel, otsustab teie krediitkaardi väljastanud ettevõte. Meie ettevõttel puudub kontroll nimetatud tasude üle ning selle üle, kuidas neid esitatakse.

Teie krediitkaardilt maha arvatud tasude kohta käivate küsimuste korral võtke palun ühendust teile teie krediitkaardi väljastanud ettevõttega.

Käesoleva saidi sisu täpsus

Kuigi me anname kõik endast oleneva tagamaks käesoleva saidi sisu täpsust ja ajakohasust, võib veebileht kohati sisaldada vigu või puuduolevat teavet. Suur osa sisust on koostatud avalike allikate põhjal. Sellele oleme lisanud meie esmaallikatest pärineva teabe Internetis leiduvatest viisataotluse süsteemidest.

Kui kavatsete tugineda mistahes siinleiduvale teabele, palun leidke aega selle täpsuse kontrollimiseks. Teave on esitatud siin vaid üldise taustinformatsioonina.

Sisu omandiõigus

Käesoleval saidil saadavalolev sisu on mõeldud kasutamiseks vaid mitteärilisel eesmärgil ning ainult isiklikuks kasutamiseks. Niikaua, kui te ei muuda omandiõiguse märkusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguste ja kaubamärkidega seotud märkusi), võite te nimetatud sisu alla laadida, printida või personaalarvutisse salvestada. Te ei tohi sisu edasi levitada – ei originaalkeeles ega tõlgitud kujul.

Autoriõiguse teave

Kogu käesoleva veebisaidi sisu on kaitstud nii nende riikide autoriõiguse seadustega, kus me esindatud oleme, kui ka rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega ja kuulub website.com omandusse. Meie omandusse kuulub ka kogu veeblehe disain, mis on samuti kaitstud nii riiklike kui ka rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega. Nimetatud kaitse kehtib nii saidile tervikuna kui ka saidi üksikutele failidele ja elementidele. Autoriõigusega kaitstud veebisaidi elementide hulka kuuluvad näiteks tekst, vormid, salvestatud andmed, graafika, meediafailid, saidiga seotud tarkvara jm.

Saidi juurdepääs ja litsentseerimine

Litsents, mille me anname teile käesolevale veebisaidile ja selle sisule juurdepääsuks, on piiratud järgmistel viisidel:

Juurdepääs on vaid isiklikuks kasutamiseks. Käesoleva veebisaidi või selle sisu kasutamine ärilistel eesmärkidel on keelatud.

Veebilehe linkimine on lubatud, kuid mitte halvustaval või solvaval viisil või viisil, mis kujutab meie ettevõtte saiti vääralt. Te ei tohi ilma meie loata lingile lisada meie patenteeritud graafikat (sealhulgas, kuid mitte ainult, logosid ja kaubamärke).

Te ei tohi käesoleva veebilehe sisu alla laadida, väljaarvatud juhul, kui seda tehakse vaid isiklikuks kasutamiseks või see on osa teie brauseri automaatsest vahemällu salvestamise protsessist. Te ei tohi käesoleval lehel sisalduvat teavet kopeerida mõnes äritegevuses kasutamiseks, ei automaatselt (näiteks robotite või andmete hankimise tarkvara abil) ega käsitsi. Samuti ei tohi te selle veebilehe elemente ühegi tehnika, nagu näiteks fikseerimise või kadreerimise abil, kasutada mõnes teises veebilehes. Nimetatud keeld hõlmab ka meie kaubamärke või nime sisaldavat peidetud teksti ja metasilte, mida te ei saa kasutada ilma meie selgesõnalise loata.

Te ei saa teha sellel veebilehel mingeid muudatusi ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata.

Kõik eelpool loetletud õigused võib igal ajal tühistada ja kõik piirangud kehtivad käesoleva veebilehe kogu sisule, sealhulgas, kuid mitte ainult järgmistele elementidele: tekst, vormid, graafika, logod ja kaubamärgid ning kõik lehe kujunduse, kompositsiooni või vormingu juurde kuuluvad elemendid.

Meiega suhtlemine

Käesolevat veebilehte külastades ja meiega elektroonilisel teel, kaasaarvatud e-posti teel, suheldes, nõustute te suhtlema meiega elektroonilise side teel. Nimetatud nõusolek sisaldab kokkulepet, et taoline elektrooniline suhtlus vastab kirjaliku suhtluse juriidilistele nõuetele, sealhulgas nõusoleku, kokkuleppe, avalikustamise ja teavitamise juhtudel.

Kui soovite mingil hetkel meiega suhtlemise katkestada (ka tulevikusuhtlust silmas pidades), saate kasutada selleks eesmärgiks veebilehele lisatud linki. Juhul, kui te suhtlemise meiega katkestate, ei vastuta me võimalike kaduvate andmete eest.

Meie suhtleme teiega e-posti või meie klientidega suhtlemiseks ette nähtud veebilehe funktsioonide kaudu – jätame endale õiguse mistahes muul viisil vastamisest või muust suhtlemisest keelduda. Kui te peale meilt meie poolt pakutavate teenuste kohta sõnumi saamist meile kahe päeva jooksul ei vasta, tühistame me teie viisataotluse teenuse või jätkame teenuse osutamist teie poolt meile varem esitatud andmetele tuginedes.

Käesolevate tingimuste muutmine

Jätame endale õiguse ilma eelneva etteteatamiseta muuta käesolevaid tingimusi muudatuste korral meie teenustes, julgeoleku põhjustel või õiguslikel kaalutlustel. Käesoleva veebilehe Tingimustega tutvumine on teie vastutusel, kuna saidi kasutamist jätkates nõustute te käesolevatesse Tingimustesse sisse viidud muudatustega.

Teenuse lõpetamineTeenuse lõpetamine

Jätame endale õiguse lõpetada meie viisataotlemise teenus igal ajal. Lisaks jätame me endale õiguse mistahes põhjusel meie teenuse osutamine tühistada. Tühistamise põhjuste hulka võivad kuuluda (kuid mitte ainult): ebatäpse, eksitava või vale teabe esitamine; käesoleva saidi või meie teenuste ebaseaduslik või ebaõige kasutamine; meie veebilehe kasutustingimuste eiramine mõnel muul viisil.

Teenuse katkestamine või tühistamine hõlmab kõigi teenuste lõpetamist, registreerimise tühistamist ja käesolevale veebilehele või mõnele selle osalt juurdepääsu võimaldamise lõpetamist.

Määratlused

Käesolevates Tingimustes kasutatud ja allpool loetletud sõnad või fraasid on määratletud järgnevalt:

„Klient“, „kasutaja“, „teie“ viitavad veebilehte külastavale isikule.

„Kliendi teave“, „isikuandmed“, „kasutaja andmed“ ja „teie andmed“ viitavad kõik teabele, mille teie meile meie teenuste kasutamise eesmärgil edastate. Nimetatud teave võib puudutada teid ennast või teie poolt esindatavaid isikuid.

„Ettevõte“ ja „meie“ viitavad veebilehele website.com või mõnele selle tütarettevõttele.

„Teenus“ ja „teenused“ viitavad meie poolt pakutavale Türgi e-viisade menetlemise teenusele.

„Sait“, „käesolev veebileht“, „veebisait“ viitavad kõik veebilehele turkey-evisa.com.

”Tingimused” viitavad käesoleval lehel avaldatud Tingimustele.

”Tööpäev” viitab nädalapäevale, mil pangad on avatud ja töötavad.